Kommunen inviterte lokale næringsforeninger og sparebanker til en workshop 3. juni 2020. I dette møtet presenterte kommunen ved næringssjef Rune Melleby kommunens mål for nærings- og stedsutvikling i Indre Østfold. Målet var levende lokalsamfunn og arbeidsplassvekst. For å få til dette må det etableres god forankring, involvering og eierskap fra både næringslivet og kommunen. Kommunens anbefaling var at må være et skille mellom stedsutvikling og næringsutvikling, men også samspill mellom disse. Et næringsselskap eller -forening skal ivareta næringsinteresser samlet for Indre Østfold. Være den naturlige diskusjonspartner i å sikre gode rammebetingelser. Være en samarbeidspartner i arbeid for å skape gode vekstvilkår, innovasjon og entreprenørskap for og i eksisterende næringsliv. Være en samarbeidspartner i arbeid med å tiltrekke nye etableringer og ny nærings til Indre Østfold.

Som et resultat av dette initiativet ble det gjennomført to møter på Brennemoen (22.06.20 og 14.09.20) med lokale næringsforeninger, sparebanker og utvalg fra lokalt næringsliv i kommunen (bredt utvalg basert på geografi, bransje og størrelse). I disse møtene kom det fram at det var stor tro på en felles røst av og for lokale bedrifter, men usikkerhet rundt hva denne røsten skulle fokusere på, organiseringen av denne og det økonomiske bildet. Det ble da besluttet å igangsette et prosjekt med medlemmer fra hver av de gamle kommunene med bred kompetanse fra forskjellige bransjer.
 
Prosjektet har som mandat å kartlegge og anbefale hva en felles røst skal innebære. Denne anbefalingen skal legges fram for det lokale næringslivet på Årskonferansen 5. februar. Prosjektgruppen ønsker stor grad av åpenhet og involvering og kommer derfor til å sende ut en questback, for å få tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv. Denne informasjonen sammen med andre tilbakemeldinger fått underveis, vil bli hensyntatt i prosjektets arbeid. Alle møtereferat, presentasjoner og tilbakemeldinger vil bli fortløpende offentliggjort på denne siden. Prosjektgruppen er også åpen for innspill underveis og det anbefales å ta direkte kontakt med medlemmene.

Prosjektmedlemmene:

Turid Fluge Svenneby
Anders Gimmingsrud
Jens Mellquist
Trond Håkon Tingulstad
John-Cato Eknes